रंगाने उजळून जावो तुमचे आयुष्य...

Tuesday, 10 March 2020

रंगाने उजळून जावो तुमचे आयुष्य...
सप्तरंगांची झालर येवो तुमच्या स्वप्नांना...
हीच आपेक्षा यिनबझकडून तुमच्या रंगांना...

रंगाने उजळून जावो तुमचे आयुष्य...
सप्तरंगांची झालर येवो तुमच्या स्वप्नांना...
हीच आपेक्षा यिनबझकडून तुमच्या रंगांना...